نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مسئولین آموزش وپرورش ناحیه دو از جشنواره "دست ها کوچک اندیشه های بزرگ " مجتمع آموزشی چمران

بازدید مسئولین آموزش وپرورش ناحیه دو از جشنواره "دست ها کوچک اندیشه های بزرگ " مجتمع آموزشی چمران


با هدف تکمیل فعالیت های آموزشی :

درپی برگزاری نمایشگاه خلاقیت ها وابتکارات ونوع آوری های دانش آموزان دبستان پسرانه واحد چمران، مدیرومعاون آموزش ابتدائی آموزش وپرورش ناحیه دو ازاین جشنواره بازدید نمودندودرجمع صمیمی دانش آموزان حضور یافتند.