نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مسئولین آموزش وپرورش ناحیه دو از امتحانات مدارس دخترالنه حفیظی وپسرانه مدّرس

بازدید مسئولین آموزش وپرورش ناحیه دو از امتحانات مدارس دخترالنه حفیظی وپسرانه مدّرس


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی :

در راستای فعالیت های آموزشی ،مدیرآموزش وپرورش باهمراهی معاون آموزش متوسطه ناحیه دو باحضور درمدارس دخترانه حفیظی وپسرانه مدّرس از روندبرگزاری امتحانات دانش آموزان بازدید واز دست اندرکاران  ومجریان تشکر نمودند.