نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیر کل نوسازی مدارس استان از دبیرستان کیخسروی

بازدید مدیر کل نوسازی مدارس استان از دبیرستان کیخسرویبا هدف بررسی وضعیت ایمنی ومقاوم سازی ساختمان دبیرستان کیخسروی ،مدیرکل نوسازی مدارس استان با همراهی رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز ، رئیس میراث فرهنگی وصنایع گردشگری یزد ، مدیر آموزش وپرورش ناحیه دو ودیگر مسئولین از دبیرستان کیخسروی بازدید بعمل آمد. دراین برنامه درخصوص مقاوم سازی وبهسازی وتعمیر نقاط آسیب دیده دبیرستان کیخسروی تصمیم گیری شد.