نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیرکل آموزش و پرورش استان از پایگاه اسکان نوروزی ناحیه دو

به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی پایگاه اسکان نوروزی ناحیه دو ، "دکتر دانافر" مدیرکل آموزش وپرورش  با همراهی رئیس اداره ارزیابی عملکرد و رئیس اداره رفاه تعاون و رفاه معلم استان ضمن تشکر از زحمات عوامل اجرایی پایگاه، از نحوه ارایه خدمات پایگاه  اسکان نوروزی ناحیه دو بازدید نمود.