نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو از دبیرستان حضرت مهدی


منصور ارجنمندی مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو با همراهی نصیرزاده کارشناس آموزش متوسطه دوره اول در دبیرستان حضرت مهدی حضور یافت وازروندبرگزاری امتحانات دانش آموزان بازدید کردند.

آدرس کوتاه: