نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو از دبستان دکتر خانعلی

بازدید مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو از دبستان دکتر خانعلیدرراستای فعالیت های  آموزشی - فرهنگی "منضور ارجمندی " مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو یزد از دبستان دکتر خانعلی بازدید ودرادامه درنمازجماعت دانش آموزان این آموزشگاه حضور یافت .