نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو از آموزشگاه استثنائی ضرابی

بازدید مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو از آموزشگاه استثنائی ضرابی


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی :

مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو یزد باهمراهی دیگر مسئولین از آموزشگاه استثنائی ضرابی بازدید ودرزمینه فعالیت های آموزشی فرهنگی دانش آموزان جسمی- حرکتی تبادل نظر نمود.دراین بازدید مسائل ومشکلات دانش آموزان جسمی - حرکتی مورد بررسی قرارگرفت.