نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو ازآزمون پيشرفت تحصيلي هنرستان های "دخترانه کاشولخان،مشکی باف وپسرانه مصباح"

بازدید مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو ازآزمون پيشرفت تحصيلي هنرستان های "دخترانه کاشولخان،مشکی باف وپسرانه مصباح"به منظور تکمیل فعالیت های آموزشی  چرخه ی آموزش ،صبح امروز مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو باهمراهی کارشناس مسئول حراست مدیریت باحضور درهنرستان های  "دخترانه کاشولخان،مشکی باف وپسرانه مصباح"ازروندبرگزاری "آرمون های پیشرفت تحصیلی دانش آموزان "بازدیدوازعوامل دست اندکار تشکر وقدردانی نمود.