نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیرآموزش وپرورش ازامتحانات نوبت اول دبیرستان پسرانه ودخترانه شاهد

با هدف تکمیل فعالیت های آموزشی :

مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو به همراهی رئیس اداره سنجش و امتحانات اداره کل آموزش وپرورش ومسئول امورشاهد، باحضور در مدارس پسرانه  ودخترانه شاهد و حوزه دیپلم (برادران ) هنرستان  شهید چمران از روند برگزاری امتحانات بازدید وازمجریان تشکر نمودند.

 

آدرس کوتاه: