نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید رئیس انجمن اسلامی کشوراز دبیرستان "کیخسروی "

بازدید رئیس انجمن اسلامی کشوراز دبیرستان "کیخسروی "


دردومین روز ازایام الله دهه مبارک فجر صورت گرفت:

درراستای تکمیل فعالیت های فرهنگی تربیتی معاون پرورشی فرهنگی استان باهمراهی مدیرآموزش وپرورش ،معاون پرورشی فرهنگی ناحیه دو ،مسئول انجمن اسلامی استان و"علامتی رئیس انجمن اسلامی کشوراز دبیرستان "کیخسروی " بازدید نموده ودرزمینه مسائل تربیتی فرهنگی با مدیر آموزشگاه تبادل نظر کردند.