نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید دانش آموزان دبستان رستمی از مرکز آموزش وآتش نشانی

بازدید دانش آموزان دبستان رستمی از مرکز آموزش وآتش نشانیبه منظور کسب اکاهی وارتقای علمی بیشتر جمعی دانش آموزان  دبستان رستمی ازمرکز آموزش وآتش نشانی یزد بازدید نمودند. دراین برنامه دانش آموزان با وظایف ، خدمات وماموریت های آتش نشانان مطلع شدند.