نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید دانش آموزان دبستان رستمی از شهرک ترافیک

بازدید دانش آموزان دبستان رستمی از شهرک ترافیکباهدف ارتقاءواگاهی بخشی به آموخته های دانش آموزان  طی برنامه ای هماهنگ گروهی از دانش آموزان دبستان رستمی از شهرک ترافیک بازدیدو با موضوع های مختلف ترافیکی آشنا شدند.گفتنی است آموزش  مفاهیم و پیام انواع تابلوها ، خط کشی ها ، چراغ راهنماو عبورازپل عابرپیاده از دیگر برنامه های آموزشی بودکه  بصورت عملی دانش آموزان تمرین نمودند.