نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید دانش آموزان دبستان دخترانه نوربخش از کتابخانه

درراستای تکمیل فعالیت های فرهنگی صورت گرفت :

باهدف ترویج فرهنگ مطالعه وتعمیق بخشی به موانست با یارمهربان "کتاب" جمعی از دانش آموزان دبستا ن دخترانه نوربخش از کتابخانه مرکزی بازدید وبا آخرین کتب منتشر شده ،نحوه عضوگیری و... آشنا شدند.

آدرس کوتاه: