نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدیدمعاون آموزش ابتدایی وزارت ازدبستان قرآنی تفضلی

بازدیدمعاون آموزش ابتدایی وزارت ازدبستان قرآنی تفضلی


بارویکرد فرهنگی کیفی سازی فعالیت های آموزشی پرورشی صورت گرفت:

محمد دیمه ورمعاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش وپرورش با همراهی رادمنش معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش وپرورش استان از مدرسه قرآنی تفضلی ناحیه دو بازدید ومسائل ومشکلات آموزشی را مورد بررسی قرارداد.وی ازکلاس های آموزشی این آموزشگاه بازید نمود.