نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدیدمسئولین آموزش وپرورش ناحیه دو ازدبستان پسرانه حمزه ملا باشی

بازدیدمسئولین آموزش وپرورش ناحیه دو ازدبستان پسرانه حمزه ملا باشی


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی آموزشی :

باهدف کبفی سازی وتعمیق بخشی به برنامه های آموزشی وپرورشی مدیرآموزش وپرورش باهمراهی معاون آموزش ابتدایی ناحیه دو از ازدبستان پسرانه حمزه ملا باشی بازدید وباحضور درکلاس درس فعالیت های آموزشی دانش آموزان را موردبررسی وبازبینی قراردادند.دراین بازدید به تعدادی دانش آموز برترجوائزی اهداء شد.