نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازديد مهندس آذركيش مديركل دفتر آموزشى متوسطه دوره دوم و كاردانش وزارت متبوع از هنرستان كاردانش بشردوست


به گزارش روابط عمومى آموزش و پرورش ناحيه دو يزد و به نقل از صالحى مدير هنرستان كاردانش بشردوست، مهندس آذركيش مدير كل دفتر آموزشى متوسطه دوره دوم و كاردانش وزارت آموزش و پرورش با همراهى آقايان ارجمندى معاون آموزش متوسطه اداره كل متبوع، قلع گر رئيس دفتر فنى و حرفه اى و كاردانش استان، حميد اسمعيلي زاده مدير آموزش و پرورش ناحيه دو يزد، كهدوئي معاون آموزش متوسطه و مطهريان كارشناس مسئول آموزش فنى و حرفه اي و كاردانش اين مديريت از كارگاهاى تاسيسات حرارتى و برودتى و تعمير موتور و برق خودرو آن هنرستان بازديد نمودند. گفتنى است: رشته هاي حسابدارى مالي و معمارى داخلى ساختمان از ديگر رشته هاى تحصيلى آن هنرستان است.
آدرس کوتاه: