نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازديد معاون آموزش متوسطه اداره كل متبوع از امتحانات داخلى مدارس

بازديد معاون آموزش متوسطه اداره كل متبوع از امتحانات داخلى مدارسبه گزارش روابط عمومى آموزش و پرورش ناحيه دو يزد، مهندس كارآموز معاون آموزش متوسطه اداره كل آموزش و پرورش استان و حميد اسمعيلى زاده مدير آموزش و پرورش ناحيه دو ضمن حضور در حوزه امتحانات آموزشگاههاى زينبيه و پاكنژاد از روند برگزارى امتحانات بازديد نمودند.