نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازديد مربیان همراه دوره دوم از "آئین فرهنگی صبحگاه انتظار دبیرستان دوره دوم دخترانه فرزانگان "

بازديد مربیان همراه دوره دوم از "آئین فرهنگی صبحگاه انتظار دبیرستان دوره دوم دخترانه فرزانگان "


درراستای تکمیل فعالیت های فرهنگی صورت گرفت :

باهدف بررسی مسائل تربیتی پرورشی  و کبفیت بخشی به امور فرهنگی، گروه مربیان همراه دوره دوم باحضور در دبیرستان فرزانگان ازروند برگزاری صبحگاه انتظار،خیمه های انتظا ر،اتاق شهدا وکتابخانه این  آموزشگاه بازدید وباشرکت درجمع صمیمی دانش آموزان در پژوهشگاه آیت الله خاتمی باآنان درزمینه های مسابقات فرهنگی هنری  تبادل اندیشه نمودند.

درپایان گزارشی از نتیجه بازدید، بررسی مسائل ومشکلات باحضور مدیر ومعاون پرورشی آموزشگاه  ارایه شد.