نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازديد دانش آموزان هنرستان كاردانش دكتر طاهري از نمايشگاه كتاب

بازديد دانش آموزان هنرستان كاردانش دكتر طاهري از نمايشگاه كتاب


به منظور تکمیل فعالیت های فرهنگی :

باهدف آشنائی دانش آموزان با نشریات ،کتاب های متنوع علمی آموزش وتربیتی وناشران ، دانش آموزان هنرستان كاردانش دكتر طاهري از نمايشگاه كتاب بازدید نمودند.