نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازديد دانش آموزان دبستان پسرانه حضرت مجتبي(ع) ازاماكن تاريخي يزد

بازديد دانش آموزان دبستان پسرانه حضرت مجتبي(ع) ازاماكن تاريخي يزدبدرراستاي تكميل فعاليتهاي آموزشي وپرورشي واجراي طرح هاي وزارتي واستاني،دبستان پسرانه حضرت مجتبي(ع)مجري طرح يزدشناسي ، جهت آشنانمودن دانش آموزان وهمكاران ازاين طرح اقدام به بازديد ازاماكن تاريخي يزد باحضوركارشناس گردشگري "بهادري "نموده است.