نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازديد دانش آموزان دبستان قرآني عطايي فرد از كانون پرورش فكري كودكان ونوجوانان

بازديد دانش آموزان دبستان قرآني عطايي فرد از كانون پرورش فكري كودكان ونوجواناندر راستاي فعاليت هاي آموزشي سال تحصيلي 97 - 96 و آشنايي دانش آموزان با فعاليت هاي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان ، دانش آموزان سوم دبستان قرآني عطايي فرد ضمن بازديد از اين مجموعه با شيوه هاي قصه گويي و كتاب هاي رده  سني خود آشنا شدند .