نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازديد از پژوهشسراي دانش آموزي امام جعفر صادق (ع)

بازديد از پژوهشسراي دانش آموزي امام جعفر صادق (ع)با هدف تکمیل فعالیت های  آموزشی  ، معلمین دبستان دبستان خواجه رضايي  از آزمایشگاه پژوهشسراي دانش آموزي امام جعفر صادق (ع) بازدید نمودند.