نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آئین بازگشایی وبرگزاری جشن احسان دردبیرستان ادب


همزمان با سراسراستان بامشارکت خودجوش دانش آموزان جشن عاطفه ها با رویکرد کمک به هم نوعان ونیازمندان  دردبیرستان دخترانه ادب برگزارشد.همچنین چندین ویژه زبرنامه ی فرهنگی باهدف ایجادخاطره ی ماندگار از آغازین روز های تحصیل علم ودانش دراین مدرسه برگزارشد.