نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اهدای جوائز به دانش آموزان برتروفعال دبستان پسرانه رستمی

اهدای جوائز به دانش آموزان برتروفعال دبستان پسرانه رستمی


درراستای تکمیل فعالیت های فرهنگی صورت گرفت :

باهدف ترغیب وتشویق دانش آموزان به شرکت خودجوش در تمامی فعالیت های اجتماعی وتلاش بیشتردردرس خواندن وکسب افتخارات والاتر،طی برنامه ای از چندین دانش آموز نمونه وبرتردرزمینه ی درسی علمی اخلاقی با تقدیم جوائزی قدردانی شد.