نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اهدای جوائز به دانش آموزان برتروفعال دبستان پسرانه رستمی

درراستای تکمیل فعالیت های فرهنگی صورت گرفت :

باهدف ترغیب وتشویق دانش آموزان به شرکت خودجوش در تمامی فعالیت های اجتماعی وتلاش بیشتردردرس خواندن وکسب افتخارات والاتر،طی برنامه ای از چندین دانش آموز نمونه وبرتردرزمینه ی درسی علمی اخلاقی با تقدیم جوائزی قدردانی شد.