نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزش ضمن خدمت الكترونيكي دوره هاي هنرآموزان فني وحرفه اي

آموزش ضمن خدمت الكترونيكي دوره هاي هنرآموزان فني وحرفه اي


باسمه تعالي

هنرآموزان واجد شرايط با توجه به رشته تدريس  فقط تا روز چهارشنبه  95/06/10

فرصت دارند با مراجعه به  سامانه جامع مديريت و آموزش يادگيري فرهنگيان LTMS

نسبت به ثبت نام و شركت در دوره  ها طبق جدول پيوست اقدام نمايند