نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

المپیاد ورزشی درون مدرسه ای شهید بستانی

با هدف تکمیل فعالیت های آتربیت بدنی :

المپیاد ورزشی درون مدرسه ای شهید بستانی باشرکت دانش آموزان  وحضور مسئولین آموزشگاه درقالب حرکات ورزشی زیبا برگزارشد.

آدرس کوتاه: