نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

المپياد ورزشي درون مدرسه اي "دبستان دخترانه كيخسرو خسروياني "

المپياد ورزشي درون مدرسه اي "دبستان دخترانه كيخسرو خسروياني "


با هدف تکمیل فعالیت های ورزشی :

باهدف تعميق بخشي به مسائل فرهنگی - ورزشي  وترغيب دانش آموزان به " تحصيل ،تهذيب ، ورزش باشركت دانش آموزان  المپياد ورزشي درون مدرسه اي " دبستان دخترانه كيخسرو خسروياني" برگزارشد.