نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

افتخار آفرینی دانش آموزان ناحیه دو دربخش آوائی مسابقات قرآن،عترت ونماز

افتخار آفرینی دانش آموزان ناحیه دو دربخش آوائی مسابقات قرآن،عترت ونمازدانش آموزان دختر شرکت کننده دربخش آوائی مسابقات قرآن،عترت ونماز درمشهد الرضا لوح زرین دیگری برافتخارات خود افزودند. به گزارش کارشناس مسئول قرآن،عترت ونماز مدیریت آموزش وپرورش ناحیه دو دراین مسابقات دانش آموز "فاطمه رجبی " از دبیرستان شاهد دوره دوم رتبه چهارم کشوری در رشته حفظ پنج جزء قرآن  را بخود اختصاص داد.

"محمدجواد برزگری " افزود: ازمجموع چهار دوره اعزام دانش آموزان به سی و پنجمین دوره از مسابقات کشوری  قرآن،عترت و نماز هشت نفر از دانش آموزان این ناحیه رتبه های اول تا پنجم کشوری را در بخش آوائی شامل رشته های قرائت ، حفظ  قرآن کریم ومداحی و در بخش پژوهشی شامل رشته های احکام ، تفسیر قرآن ونهج البلاغه را کسب نمودند.