نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارزیابی گروه های فرزانگان سازمان دانش آموزی

ارزیابی گروه های فرزانگان سازمان دانش آموزی


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی تربیتی :

درراستای فعالیت های فرهنگی تربیتی وپیشبرد اهداف سازمان دانش آموزی باحضور سرمربی سازمان دانش آموزی  "گروه فرزانگان "  دبیرستان دخترانه ادب براساس شاخص های تعیین شده  مورد ارزیابی قرارگرفت .