نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اردوی تفریحی همکاران پیشکسوت وشاغل هنرستان حرفه ای مصباح

اردوی تفریحی همکاران پیشکسوت وشاغل هنرستان حرفه ای مصباحبا هدف تقویت روحیه کاری و تبادل تجربیات وخاطرات ،اردوی یکروزه فرهنگی تفریحی همکاران شاغل وپیشکسوت فرهنگی هنرستان حرفه ای مصباح در روستای طزرجان برگزارشد.