نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اردوی برون مدرسه ای دبستان قرآنی عطایی فرد

اردوی برون مدرسه ای دبستان قرآنی عطایی فردبه منظور تکمیل فعالیت های پرورشی فرهنگی دانش آموزان، اردوی برون مدرسه ای دبستان قرآنی عطایی فرد برگزار ودانش آموزان با مربیان خودلحظات شادی را سپری کردند.