نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اردوي برون مدرسه اي دبستان پسرانه حضرت مجتبي(ع)

اردوي برون مدرسه اي دبستان پسرانه حضرت مجتبي(ع)درراستاي تكميل فعاليتهاي آموزشي فرهنگي تفريحي تربيتي با هدف تقويت روحيه دانش آموزان ، اردوي برون مدرسه اي دانش آموزان دبستان پسرانه حضرت مجتبي(ع) درمجموعه گردشگري مهريز(كوه ريك ، باغ آهو ومجموعه مهرنگار)برگزارشد.