نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اجراي سه دوره ي ضمن خدمت زير كه به شيوه ي غير حضوري و بوسيله ي درس افزار

باسمه تعالي

مديران محترم مدارس

سلام عليكم

احتراما اجراي سه دوره ي ضمن خدمت زير  كه به شيوه ي غير حضوري و بوسيله ي  درس افزار برگزار ميگردد را به همكاران شاغل در آن واحد آموزشي اطلاع رساني نماييد

رديف

عنوان دوره  غير حضوري

كد دوره

ساعت دوره

هزينه خريد  درس افزار

سايت ثبت نام اوليه

تاريخ پرداخت هزينه درس افزار

آدرس سايت پرداخت درس افزار

1

روان شناسي تفاوتهاي فردي

91401116

20

5هزار تومان

http://ltms.medu.ir

 

95/07/25

http://www.ebl1.ir/yazd

2

توجيهي بدو خدمت كاركنان دولت

93600719

70

10هزارتومان

http://ltms.medu.ir

95/07/25

http://www.ebl1.ir/yazd

3

مهارتهاي بدو خدمت معلمان

91402409

54

10هزار تومان

 http://ltms.medu.ir

95/07/25

http://www.ebl1.ir/yazd

 

دوره هاي فوق براي همه ي همكاراني كه شرايط حضور در دوره را دارند در سيستم LTMSفعال گرديده وهمكاران جهت ثبت نام در سايت LTMS  به قسمت ثبت نام در دوره ها مراجعه وحداكثر تا روز شنبه 17مهرماه فرصت دارند

 ثبت نام و انتخاب كلاس  نمايند .

اگر دوره  يا دوره ها براي همكاران فعال نشد بدين معناست كه همكار فوق قبلا اين دوره  يا دوره ها را گذرانده است كه در اين صورت در ليست دوره هاي ضمن خدمت اطلاعات فوق  موجود مي باشد و نياز به شركت همكاران در اين دوره يا دوره ها نمي باشد

ضمنا افراد جديد الاستخدام مشمول ماده 28  اساسنامه دانشگاه فرهنگيان كه مكلف به گذراندن دوره يكساله مهارت آموزي در دانشگاه هاي وابسته به وزارت آموزش وپرورش مي باشند

 و دانشجويان متعهد خدمت از شرط گذراندن دوره هاي بدو خدمت معاف مي باشند

كارشناسي آموزش نيروي انساني (ضمن خدمت)