گروه های آموزش ابتدایی
گروه های آموزش ابتدایی

چک لیست های دروس پنجم
علوم فارسی قرآن تربیت بدنی

الگو های برتر تدریس

الگوها ی برتر سرگروه های محترم آموزش ناحیه دو
گروه های خانم مسعودی گروه های خانم بنا گروه های خانم حسینی
الگوی 5e

ایفا نقش

الگوه ها
پیش سازمان دهنده شبکه ای  
استتقرایی کاوشگری  
قالب طرح درس    


نمونه سوالات سرگروه های ناحیه دو

پایه اول

پایه دوم

پایه سوم پایه چهارم پایه پنجم پایه ششم

ارسال برگ تکرار و

تمرین ریاضی

و نمونه سوالات دورس دی ماه

نمونه سوالات دی ماه     دی ماه دی ماه
آذر پایان آذر ماه پایان آذر ماه 2     پایان آذر
  آذر پایان آذر ماه   آذر ماه آذر ماه
  آبان آذر      
     آبان      

 

مهر95 سوم

بودجه بندي و نمونه سوال پايه اول مهر آبان

بودجه بندي و نمونه سوال پايه دوم مهر آبان

نمون برگ هاي واحدي و پولي سوم

بودجه بندي و نمونه سوال پايه پنجم مهر آبان

بودجه بندي و نمونه سوال پايه ششم مهر آبان

بودجه بندی چهارم

سوالات ریاضی چهارم

نمونه سوالات پایه پنجم آبان

سوالات پایه اول آبان

جدول بودجه بندی دروس پایه پنجم